Avtalsregler

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 maj 2014

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos CrossFit Medis (Funktionella Rörelser i Stockholm AB) mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser (nedan kallat ”CrossFit Medis”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som CrossFit Medis erbjuder, såsom personlig träning.

2. Medlemskap

2.1 Medlemskap hos CrossFit Medis kan sökas av person som

– är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare,

– är minst 14 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, (barn under 14 år får vistas i träningsanläggningen under förmyndares uppsyn. Se avsnittet ”Barn och barnvagnar”) och

– har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av CrossFit Medis personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen hos CrossFit Medis efter att information om CrossFit Medis medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från CrossFit Medis personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.

2.3 CrossFit Medis erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av CrossFit Medis olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av CrossFit Medis vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt CrossFit Medis vid var tid gällande utbud för olika medlemskap. Vid uppgradering skall medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt CrossFit Medis vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering under bindningstiden, och har medlemmen erlagt avgifterna i förskott för hela medlemskapsperioden,skall medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den nya nivån enligt CrossFit Medis vid var tid gällande prislista.

3. Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig

– att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i CrossFit Medis lokaler,

– att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CrossFit Medis träningscenter,

– att ta del av och följa CrossFit Medis vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,

– att följa anvisningar som ges av CrossFit Medis personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

– att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CrossFit Medis träningscenter,

– att fortlöpande underrätta CrossFit Medis om missnöje med rådande förhållanden på CrossFit Medis träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

4. CrossFit Medis ansvar

4.1 CrossFit Medis ska avråda medlemmen från träning som CrossFit Medis personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

4.2 CrossFit Medis ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CrossFit Medis kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på CrossFit Medis träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

4.3 CrossFit Medis ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i CrossFit Medis träningscenter.

4.4 CrossFit Medis ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i CrossFit Medis träningscenter. CrossFit Medis ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CrossFit Medis personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

5. Träning på CrossFit Medis

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CrossFit Medis och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt CrossFit Medis vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om CrossFit Medis vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CrossFit Medis träningscenter eller på hemsidan (http://www.CrossFit Medis.se)

5.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Medis öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras utefter alla medlemmars behov och önskemål. CrossFit Medis mål är att erbjuda minst två pass per vardag samt två pass varje helg. Med tiden är vårt mål att öka antalet schemalagda pass per vecka.

5.3 CrossFit Medis begränsar genom detta avtal medlemmens träningstillfällen till 6 pass per vecka. Detta för medlemmens säkerhet. CrossFit Medis vill inte bidra till kronisk överträning på grund av för hög träningsvolym som annars möjliggjorts via detta avtal.

5.4 CrossFit Medis skall, på flera tillfällen under veckan, erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov av mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i CrossFit Medis fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från CrossFit Medis personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av CrossFit Medis personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen.

5.5 CrossFit Medis erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret med syfte att på egen hand utföra träningspass med enbart viss uppsikt från CrossFit Medis personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från CrossFit Medis, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst CrossFit Medis personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av CrossFit Medis personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

5.6 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.

5.7 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CrossFit Medis personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.

5.8 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av CrossFit Medis personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt.

5.9 Medlemmen förbinder sig härmed att senast 30 minuter efter avslutat träningspass, som medlemmen bokat och deltagit i, vara ute från träningscentret, om inte annat anges av CrossFit Medis personal. Detta för att ej hindra andra medlemmar från att nyttja träningscentrets utrymmen.

5.10 CrossFit Medis kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller tillgången är begränsad av annan anledning.

5.11 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av CrossFit Medis erbjudna, träningspass, genom bokning enligt CrossFit Medis regler för denna.

5.12 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Medis träningscenter på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via anslag på träningscentret och via e-post, minst en vecka i förväg.

6. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CrossFit Medis godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CrossFit Medis godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CrossFit Medis ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar. Intyget ska utfärdas av arbetsgivare, resebyrå, eller vara en resebiljett i någon form.

6.5 Ansökan om frysning av medlemskap bör göras i förväg.

7. Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt CrossFit Medis vid var tid gällande prislista. I anslutning till beviljande av medlemskap skall medlemmen kontant betala engångsavgifter i form av administrations- och medlemsavgifter.

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontant- medlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap löpande. Betalningen ska vara CrossFit Medis senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan CrossFit Medis och medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande för överföring via autogiro. Sådant medgivande skall i efterhand bifogas detta avtal. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

7.3 CrossFit Medis har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindnigstid.

7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid

– då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna 6.1-6.5 eller

– då CrossFit Medis har stängt av medlemmen enligt punkterna 8.1-8.4.

7.5 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar CrossFit Medis en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan CrossFit Medis komma att skicka skulden till inkasso. CrossFit Medis har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift.

7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivet belopp har kommit in på CrossFit Medis konto. Om CrossFit Medis inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har CrossFit Medis rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 2 månaders varsel, säga upp sitt medlemsavtal avseende autogiro- medlemskap för vilket bindningstiden har löpt ut. Medlemsavtal för autogiro-medlemskap fortsätter således, efter att bindningstiden har löpt ut, att gälla med, i avsnitt 7 nämnda, rådande förhållanden.

8.2 Medlem har rätt, genom meddelande som CrossFit Medis skall ha erhållit senast inom 2 veckor från dagen för medlemsavtals tecknande, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. CrossFit Medis debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med CrossFit Medis, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och CrossFit Medis. CrossFit Medis debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en minst en månadsavgift.

8.4 CrossFit Medis har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av CrossFit Medis vidtar tillräcklig rättelse;

– missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller

– bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av CrossFit Medis personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

9. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet

9.1 CrossFit Medis återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter

– CrossFit Medis och medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa, eller ändrat förhållande enligt punkt 8.3.

10. Övriga träningsmöjligheter och tjänster

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via CrossFit Medis.

11. Barn och barnvagnar

11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av person som medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på CrossFit Medis träningscenter så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Denna plats skall anvisas av CrossFit Medis personal. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen.

11.2 CrossFit Medis tillåter barnvagnar på träningscentret men har bara plats för ett fåtal och medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som eventuellt medtages. 11.4 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör vid var tid om av medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

12. Säkerhets- och ordningsregler

12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningscentret.

12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på CrossFit Medis träningscenter.

12.3 CrossFit Medis har rätt att, efter officiell varning, säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet- och ordningsregler överträds av medlemmen.

13. Ändring av avtalets allmänna villkor

13.1 CrossFit Medis har rätt att ändra alla dessa allmänna villkor. Vid ändring av medlemsavtalsregler kommer medlemmen att av CrossFit Medis kontaktas via telefon, e-post eller direkt via träningscentret.

14. Information och meddelanden

14.1 CrossFit Medis skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e- postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

14.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till CrossFit Medis via telefonkontakt eller skickas per brev eller e-post till CrossFit Medis. Telefonnummer, adress och e-postadress till CrossFit Medis anges CrossFit Medis hemsida (http://www.CrossFit Medis.se)

14.3 Medlemmen skall underrätta CrossFit Medis om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

15. Personuppgifter

15.1 CrossFit Medis behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

15.2 Medlemmen samtycker till att CrossFit Medis, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till CrossFit Medis, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring.

15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till CrossFit Medis begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. CrossFit Medis bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

16. Tvist

16.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och CrossFit Medis skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. CrossFit Medis förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och CrossFit Medis äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

Företagsuppgifter

Företagsnamn: Funktionella rörelser i Stockholm AB
Organisationsnummer: 556956-8024
VD: Solberg, Karl Niklas
Registreringsår: 2013
F-Skatt: Registrerad

ADRESSER:
(Besöksadress)
Medborgarplatsen 25
11872 Stockholm

(Företagsadress)
HORNSGATAN 64 B
118 21 Stockholm
Stockholms län

BG: 157-1751

Konto  8327-9,924 787 949-8 (SEK)
IBAN SE03 8000 0832 7992 4787 9498
Bankens BIC SWEDSESS
Kontohavare FUNKTIONELLA RÖRELSER I STOCKHOLM AB

Powered by Optimal Payments